Vedtægter


§1 Foreningens navn er Sønderlundskvarterets Idrætsforening - SIF. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.
 
§ 2 Foreningens formål.
Det er foreningens formål at samle lokalområdet til idrætslige aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesserer, og derved styrke sammenholdet for både børn og voksne. Foreningen er en såkaldt ”almindelig forening” og foreningens overskud anvendes udelukkende til at fremme foreningens formål.
 
§ 3 Medlemskab af organisationer.
Foreningen er medlem af DGI Roskilde Amt og RIU (Roskilde Idrætsunion).
 
§ 4 Optagelse af medlemmer.
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret foreningens vedtægter, og udfyldt indmeldelsesblanket.
 
§ 5 Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling.
 
Stk. 2. Kontingentet opkræves forud for en sæson af gangen og er bindende for hele sæsonen.
 
§6 Udmeldelse eller eksklusion
Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel.
 
Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist, (som skal være medlemmet skriftlig bekendt eller påført indbetalingsblanketten), kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.
 
Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
 
Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.       
 
§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden: www.sifidraet.dk samt ved email til medlemmerne med indkaldelse.
 
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag kan udsendes til medlemmerne, eller offentliggøres på www.sifidraet.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år; for medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Én stemme pr. familie uanset antal aktive børn. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer der har været indmeldt i mindst 30 dage.
 
Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion § 6, vedtægtsændring § 12 og foreningens ophør § 13. Blanke stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, når blot et medlem ønsker det.
 
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
 
Valg af dirigent
Forelæggelse af bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for indeværende år.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg af formand på lige år
Valg af næstformand på ulige år
Valg af kasserer på ulige år
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (de to første vælges på lige år og det tredje på ulige år)
Valg af 3 bestyrelsessuppleanter (vælges hvert år)
Valg af revisor (vælges hvert år)
Valg af revisorsuppleant (vælges hvert år)
Eventuelt.
 
§ 8 Bestyrelsen valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlig myndighed må finde sted når det er forelagt formanden og godkendt.
 
Stk. 2. Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige der vælges til bestyrelsen skal være fyldt 16 år. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af foreningen.
 
Stk. 3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.
 
Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.
 
Stk. 5. Bestyrelsen udvælger selv sin forretningsorden.
 
§ 9 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden med et bestyrelsesmedlem.
 
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.
 
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse som til ordinær generalforsamling jvf. § 7. Dagsorden skal altid indeholde de punkter der ønskes behandlet.       
 
§ 11 Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling.
 
§ 12 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen og angivet, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 13 Foreningens opløsning.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.            
 
Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 – 8 uger efter, hvor simpelt flertal afgør spørgsmålet.
 
Stk. 3. Ved foreningens, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen.
 
 
 
Foreningen er stiftet den 31. maj 1997.
 
Vedtægterne § 3 og § 7 er ændret på generalforsamling den 31.03.1998
 
Vedtægterne § 2, § 3, § 7 og § 8 er ændret på generalforsamling den 28.03.2000.
 
Vedtægterne § 7, stk. 6, pkt. 10 er ændret på generalforsamlingen den 26.03.2007.
 
Vedtægterne § 7, stk. 2 er ændret på generalforsamlingen den 06.03.2008.
 
Vedtægterne § 7 stk 2 og 3 er ændret på generalforsamlingen den 21.03.2013
 
Vedtægterne § 2 og § 7, stk 6 er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 02.05.2019
 
Vedtægterne § 1 og § 7, stk 2 og stk 6 er ændret på generalforsamling den 25.03.2021

Hent som PDF

 

Vores sponsorer